Podsumowanie Projektu - KPRM 2020

Rok 2020 - to następna edycja naszego projektu związanego z kształceniem młodzieży polskiego pochodzenia w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach współfinansowanego ze środków Prezesa Rady Ministrów w ramach wykonania zadania publicznego z zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą

W drugim semestrze roku szkolnego  2019/2020 oraz w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 naukę kontynuowało lub rozpoczęło 5 uczniów – z Ukrainy 3 osoby i z Białorusi 2 osoby. 

W trakcie trwania projektu uczniowie otrzymali wsparcie, które zostało przeznaczone na:
- zajęcia dotyczące przygotowań do matury, które odbywały się w formie stacjonarnej oraz w formie zdalnej. Poprzez udostepnienie możliwości odbycia kwarantanny i zamieszkania w internacie szkolnym w czerwcu 2020, beneficjenci miały możliwość kontynuacji przygotowań do matury, pomimo wprowadzonych ograniczeń z powodu pandemii. 

-zajęcia z asystentem kulturowym. Zajęcia te były szczególnie pomocne i przydatne dla wszystkich uczniów, szczególnie od powstania sytuacji epidemiologicznej. Zajęcia pozwoliły utrzymać więź z krajem, z grupą, a opieka asystenta pomogła przetrwać trudny okres 3 osobom, które na czas zamknięcia internatu musiały wrócić do swojego kraju zamieszkania oraz 2 osobą, które zostały nie miały możliwości wyjazdu do rodziców i na okres 3 miesięcy zostały bez opieki rodzicielskiej w Polsce.

Podczas projektu, w trakcie nauki stacjonarnej, beneficjenci mieli zapewnione zamieszkanie w internacie szkolnym oraz zapewnioną opiekę wychowawcy poza zajęciami szkolnymi. Zakwaterowanie obejmowało również dni wolne od nauki. Dyżury wychowawców zastały odnotowane w dzienniku internatu. Plan pracy internatu obejmował czas przeznaczony na naukę własną oraz możliwość korzystania z konsultacji i zajęć wyrównawczych w szkole. W razie potrzeby uczestnicy projektu mieli zapewnioną pomoc przedmedyczną i możliwość uzyskania odpowiedniej pomocy lekarskiej.

Uczestnicy projektu ponieśli koszty wyżywienia, które zostały zakwalifikowane jako wkład własny uczestników.

Poniesione koszty ubezpieczenia oraz koszty dotyczące przejazdów nie są uwzględnione w danym projekcie.

W ciągu roku 2020 uczestnicy projektu miały możliwość otrzymania podręczników i pomocy naukowych sfinansowanych ze środków przeznaczonych na dane zadanie, uczestniczyli w różnorodnych zajęciach pozwalających rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia artystyczne. Uczestnicy projektu brali udział w wykładach i zajęciach warsztatowych organizowanych przez wyższe uczelnie w Poznaniu (UAM i Uniwersytet Ekonomiczny). Beneficjenci uczestniczyli w różnorodnych projektach i zajęciach dodatkowych organizowanych na ternie szkoły (podczas pracy w trybie stacjonarnym). Dla wszystkich beneficjentów były organizowane zajęcia taneczne wg programu autorskiego. Jedna z osób wzięła udział w spektaklu teatralno-tanecznym pt. „Przypowieść o Siewcy” przygotowanym dla społeczności szkolnej oraz dla mieszkańców regionu. Jedna z uczennic, zięki pozyskanej dotacji, miała możliwość kontynuowania i rozwijanie swoich pasji akrobatycznych  podczas zajęć w Szkole Akrobatyki w Poznaniu. W listopadzie 2020 uczennica wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca w Powietrzu i zdobyła I miejsce w swojej kategorii wiekowej w tańcu akrobatycznym na szarfie.

W trakcie realizacji zadania beneficjenci:

- uczestniczyli w dyskusyjnym kole filmowym na terenie m. Pniewy, co pozwoliło im nie tylko bliżej poznać kulturę i sztukę polską, ale również nawiązać bliższy kontakt z lokalnym społeczeństwem;

- zaangażowali się w szkolnej scholii oraz wzięli udział w warsztatach bębniarskich oraz plastycznych (wrzesień 2020);

- mieli możliwość uczestniczyć w wyjazdach edukacyjnych, m. in. do Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu, aby uczcić pamięć ofiar II Wojny Światowej. Krocząc korytarzami wystawy poświęconej życiu więźniów, stając przy Ścianie Śmierci czy w celi św. Maksymiliana Marii Kolbe stali się świadkami przemijającej historii.

- uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych, m.in. zajęciach realizowanych przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu dotyczących zagadnień: „Zasady ewakuacji w przypadku zagrożenia terrorystycznego w szkole i poza nią” oraz „Tworzenie treści promocyjnych w mediach społecznościowych”.

- zaangażowali się w prace woluntarystyczną (pomoc przy realizacji wydarzeń sportowo-artystycznych (Piknik Rodzinny, Bieg św. Urszuli) i kulturalnych (II Ogólnopolski Festiwal Tańca w Pniewach) oraz pomoc dot. opieki nad dziećmi podczas zorganizowanych przez Stowarzyszenie półkolonii zimowych i letnich), co pozwoliło im nawiązać nowe relacje, zdobyć nowych przyjaciół oraz zdobyć nowe umiejętności.

Przez cały okres pobytu (stacjonarny i zdalny) w Pniewach beneficjenci mieli zapewnione wsparcie ze strony pedagoga szkolnego ze strony LO SU SJK i asystenta kulturowego. Było to szczególnie ważne w obecnej sytuacji wywołanej sytuacją epidemiologiczną.