• Kol0.jpg
  • Kol1.jpg
  • Kol2.jpg
  • Kol3.jpg
  • Kol4.jpg
  • Kol5.jpg
  • Kolaże6.jpg

Statut Stowarzyszenia

 Statut
Stowarzyszenia Krzewienia Pedagogicznej
i Duchowej Myśli św. Urszuli

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli, zwane dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Pniewy.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Pniewy i województwa wielkopolskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać terenowe jednostki organizacyjne.

Rozdział II – Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

1. Celem stowarzyszenia jest:
a. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży,
b. wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
2. Cele statutowe pokrywają się z zakresem zadań publicznych określonym w zapisie art. 4 usta-wy z dnia 24.04.2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Wszystkie rodzaje działalności Stowarzyszenia są działalnością nieodpłatną i odpłatną.
a. Nieodpłatna działalność:
a) PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży,
b) PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
b. Odpłatna działalność:
a) PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży,
b) PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów i wykładów dla pracowników oświaty;
b. organizowanie warsztatów twórczych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
c. wspomaganie działalności edukacyjnej w zakresie doradztwa zawodowego i rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży;
d. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów i prelekcji;
e. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie edukacji, wychowania, kultury fizycznej i sportu i ochrony środowiska;
f. wspieranie działalności w zakresie kształtowania postaw chrześcijańskich wśród dzieci i młodzieży;
g. organizowanie imprez kulturalnych, religijnych i sportowych;
h. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
i. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji finansowej;
j. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia;
k. organizowanie i prowadzenie programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
a. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów i wykładów dla pracowni-ków oświaty.
b. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Organizowanie warsztatów twórczych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
c. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Wspomaganie działalności edukacyjnej w zakresie doradztwa zawodowego i rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży.
d. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów i prelekcji.
e. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie edukacji, wychowania, kultury fizycznej i sportu i ochrony środowiska.
f. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Wspieranie działalności w zakresie kształtowania postaw chrześcijańskich wśród dzieci i młodzieży.
g. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Organizowanie imprez kulturalnych, religijnych i sportowych,
h. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
i. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji finansowej.
j. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia,
k. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Organizowanie i prowadzenie programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego:
a. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów i wykładów dla pracowników oświaty.
b. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Organizowanie warsztatów twórczych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
c. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Wspomaganie działalności edukacyjnej w zakresie doradztwa zawodowego i rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży.
d. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieskla-syfikowana - Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów i prelekcji.
e. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie edukacji, wychowania, kultury fizycznej i sportu i ochrony środowiska.
f. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Wspieranie działalności w zakresie kształtowania postaw chrześcijańskich wśród dzieci i młodzieży.
g. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Organizowanie imprez kulturalnych, religijnych i sportowych,
h. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
i. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji finansowej.
j. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia
k. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Organizowanie i prowadzenie programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami.

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.

§ 13

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3-5 osób, które spośród siebie na pierwszym posiedzeniu wybierają Preze-sa, Wiceprezesów i Skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 24

Do kompetencji komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
e. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V – Majątek i gospodarka finansowa

§ 25

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
d. dochody z działalności gospodarczej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
6. W ramach działalności Stowarzyszenia zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwa-nych dalej „osobami bliskimi”;
b. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
d. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, Członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Sposób reprezentacji

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bez-względną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

Więcej w tej kategorii: « Informacje Prawne Sprawozdania OPP »