• Kol0.jpg
  • Kol1.jpg
  • Kol2.jpg
  • Kol3.jpg
  • Kol4.jpg
  • Kol5.jpg
  • Kolaże6.jpg

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia?

 

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia?

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy Obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze i inne instytucje oraz osoby prawne, deklarujące pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności pomoc finansową.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. O nadaniu godności honorowej decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.