Uchwała Senatu nr 866

UCHWAŁA NR 866
PREZYDIUM SENATU
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.

Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238 poz. 1578 oraz Nr 257 poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zleca się Stowarzyszeniu Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach, zwanemu dalej „Stowarzyszeniem”, wykonanie w 2011 r. zadania w zakresie opieki nad Polonią
i Polakami za granicą, polegającego na organizacji pobytu edukacyjnego w Pniewach dla młodzieży ze Wschodu.
§ 2.
Ustala się kwotę dotacji dla Stowarzyszenia z budżetu państwa w 2011 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 45 640 zł (słownie:
czterdzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych) na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1.
§ 3.
Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Stowarzyszenia.
§ 4.
Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania oraz rozliczenia dotacji
przekazanej na wykonanie tego zadania.
§ 5.
Szef Kancelarii Senatu podejmuje decyzję o przekazaniu środków finansowych.
§ 6.
Szef Kancelarii Senatu sprawuje merytoryczną i finansową kontrolę wykonania przez Stowarzyszenie zleconego zadania.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU
Bogdan BORUSEWICZ