PROJEKT EDUKACYJNY: „Pobyt edukacyjny w Pniewach dla młodzieży ze Wschodu”

Stowarzyszenie pozyskuje fundusze z Senatu RP (od 2013 do 2019 z Ministerstwa Spraw Zagranicznych) w ramach programu "Zlecanie zadań w zakresie opieki nad Polakami".

Przedmiotem projektu jest stworzenie młodzieży pochodzenia polskiego, mieszkającym na Wschodzie, możliwości kształcenia w szkole Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach.

Szkoła jest dla uczniów miejscem zdobywania wiedzy oraz przygotowywania się do obowiązków dorosłego życia. Oprócz realizacji programu nauczania, pragniemy stwarzać uczniom możliwość pełnego rozwoju osobowości ze szczególnym uwzględnieniem programu wychowawczego opartego na pedagogice założycielki i patronki szkoły i miasta Pniewy - św. Urszuli Ledóchowskiej.

Cele projektu:

 • zapewnienie młodzieży polskiego pochodzenia wysokiego poziomu przygotowania do zdawania matury w polskim systemie oświatowym, co skutkuje możliwością kontynuacji wykształcenia na polskich wyższych uczelniach lub uczelniach europejskich;
 • dla młodzieży uczącej się w technikum zdobycie zawodu hotelarza;
 • zapewnienie bardzo dobrej znajomości języka polskiego;
 • poznanie historii, kultury i tradycji Polski;
 • wykształcenie postaw prospołecznych i patriotycznych;
 • budowanie więzi ponad podziałami oraz czerpanie z bogactwa wielokulturowości.

W ramach projektu Stowarzyszenie pokrywa:

 • koszt nauki (zakup podręczników, stroju szkolnego);
 • koszt wyżywienia;
 • koszt zamieszkania w internacie szkolnym;
 • koszty ubezpieczenia;
 • wycieczki edukacyjne;
 • warsztaty i dodatkowe zajęcia.