Uchwała Senatu nr 533

UCHWAŁA NR 533
PREZYDIUM SENATU
z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli
św. Urszuli w Pniewach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą w 2010 r.


Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zleca się Stowarzyszeniu Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach, zwanemu dalej „Stowarzyszeniem”, wykonanie w 2010 r. zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, pod nazwą: „Stypendium dla uczennic ze Wschodu”.
§ 2.
Ustala się kwotę dotacji dla Stowarzyszenia z budżetu państwa w 2010 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 20 520 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1.
§ 3.
Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Stowarzyszenia.
§ 4.
Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.
§ 5.
Szef Kancelarii Senatu podejmuje decyzję o przekazaniu środków finansowych.
§ 6.
Szef Kancelarii Senatu sprawuje merytoryczną i finansową kontrolę wykonania przez Stowarzyszenie zleconego zadania.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU
Bogdan BORUSEWICZ