Zaproszenie na WZ członków stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli działając zgodnie z § 30 Statutu Stowarzyszenia  zaprasza członków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 (piątek)  w budynku  LO SU SJK w Pniewach (ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2, Pniewy) o godzinie 19:30.

 Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta Zebrania.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i  finansowego Zarządu za 2020 r. 
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 r. 
 8. Głosowanie i podjęcie uchwał w  sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok 2020 r.
 9. Omówienie spraw bieżących. 
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie zebrania.